Title Image
Ā 

Ā 
IEKŠĒJIE KĀRTÄŖBAS NOTEIKUMI!

Ā 


Ā 
ZĀLES NOTEIKUMI

Ā 


 1. Vienmēr rÅ«pēties par savu un lÄ«dzcilvēku droŔību.
 2. Skriet atļauts tikai NERF cīņas laukuma teritorijā.
 3. Apmeklējuma un pasākumu laikā atļauts uzturēties tikai cīņu laukumā un tai pieguļoÅ”ajā telpā ar galdu. Blakus esoÅ”ajās telpās bez uzaicinājuma ieiet aizliegts.Ā 
 4. Aizliegts aiztikt citas zāles iekārtas un inventāru, kas nav izniegts pasākuma vajadzībām un neattiecas uz NERF cīņu.
 5. Aizliegts bÅ«t agresÄ«vam vai necenzēti lamāties.Ā 
 6. Esi pieklājīgs un pozitīvs gan pret personālu, gan citiem pasākuma un zāles apmeklētājiem.
 7. Aizliegts mest gružus pie zemes un piemēslot aiz sevis.

Ā 
NERF spēles noteikumi

Ā 


 1. Piedalīties NERF cīņās drīgst tikai ar aizsargbrillēm. Spēles laikā tās novilkt aizliegts.
 2. Ievērot instruktora noteiktos spēles noteikumu. Esi godīgs un labi pavadi laiku.
 3. Cieni pretiniekus un esi godīgs.
 4. Ja dzirdi vērdu STOP, SPĒLE IR JĀAPTUR!
 5. Aizliegts no tuva attāluma Å”aut citam spēlētājam sejā.
 6. Negriez pielādētu ieroci pret sevi (neskaties stobrā).
 7. Nenes NERF ieročus un lodÄ«tes ārā no spēles laukuma.Ā 
 8. UzmanÄ«gi noklausies visu instruktāžu un spēles laikā klausi tiesneÅ”us un citu personālu.
 9. Kategoriski aizliegts grÅ«stÄ«t un lauzt inventāru un spēles ŔķērŔļus.
 10. Nebojāt un nesviest pie zemes NERF, ieročus,magazīnes, lodītes un citu izniegto inventāru.
 11. Kauties, grūstīties, apsaukāt citus vai kā citādi nedraudzīgi izturēties pret citiem zāles apmeklētājiem ir aizliegts.
 12. Aizliegts sist citiem ar NERF ieročiem kā arī sist tos vienu pret otru.
 13. Ja piedalies ar savu ieroci, tad pirms doŔanās prom iztīri magazīni
 14. Pēc katras spēles palīdzi savākt lodītes spēles laukumā, tas ātrāk ļaus uzsākt jaunu spēli.
 15. Ja spēles laikā tev trāpija, tad esi godīgs un vadies kā paredz konkrētās spēles scenārija noteikumi.
 16. Neapvainojies un atzīsti sakāvi, ja tāda notikusi. Nebojā svētkus sev un citiem.
 17. DrÄ«gst spēlēt ar saviem NERF ieročiem. Aizliegts izmantot savas lodÄ«tes. Pirms sava ieroča lietoÅ”anas pārliecināties vai magazÄ«ne ir tukÅ”a un to paÅ”u izdarÄ«t pirms doÅ”anās prom

Ā 
Pasākuma rezervācijas noteikumi

Ā 


 1. Telpas rezervÄ“Å”anai ir jāveic rezervācija un jāsamaksā priekÅ”apmaksa.
 2. PriekÅ”apmaksa 30 ā‚¬ apmērā tiek ieskaitÄ«ta kopējā maksā par telpas rezervÄ“Å”anu.
 3. PriekÅ”apmaksu var veikt uz vietas, norēķinoties skaidrā naudā vai apmaksājot rēķinu, kuruĀ  nosÅ«tam uz JÅ«su norādÄ«to epastu.
 4. Rezervāciju iespējams veikt uz vietas Loka Å”auÅ”anas kluba Archery Liepāja telpās, kā arÄ« caur mÅ«su mājas lapu.
 5. Izvēlieties kalendārā sev vēlamo datumu un laiku, un aizpildiet anketu.
 6. Visi lauki ir jāaizpilda.
 7. Pēc rezervācijas formas aizpildÄ«Å”anas nosÅ«tÄ«sim Jums rezervācijas apstiprinājumu.
 8. AtlikuÅ”o maksājumu par telpas rezervÄ“Å”anu varēsiet veikt uz vietas rezervētajā datumā, skaidrā naudā.
 9. Klientam ir tiesÄ«bas atsaukt rezervāciju 7 dienu laikā pēc tās veikÅ”anas, bet ne vēlāk, kā 4 dienas lÄ«dz pasākuma norises dienai. Atsaucot rezervāciju Å”ajā laika periodā atmaksājam iemaksāto PriekÅ”apmaksu.

Ā 
Vispārīgie noteikumi

Ā 


 • VecaĢ„kiem vai pavadosĢŒajai personai ir pienaĢ„kums uzraudziĢ„t beĢ„rnu/jaunieti. Par tÄ«Å”u mantas bojāŔanu var tikt piemērots naudisks sods par nodarÄ«tajiem zaudējumiem.
 • Rotaļu istaba neuznĢ§emas atbildiĢ„bu par klientu sabojaĢ„taĢ„m, pazaudeĢ„taĢ„m vai nozagtaĢ„m mantaĢ„m. RotalĢ§u istabā atrastaĢ„s nozaudeĢ„taĢ„s vai aizmirstaĢ„s mantas uzglabaĢ„jam 3 meĢ„nesĢŒus, veĢ„laĢ„k nododam labdariĢ„bai vai izmantojam citam mērÄ·im pēc saviem ieskatiem.
 • Organizatori neatbild par apmekleĢ„taĢ„ju iespeĢ„jamajiem nelaimes gadiĢ„jumiem, iznĢ§emot, ja tie radusĢŒies centra apriĢ„kojuma bojaĢ„jumu deĢ„lĢ§.
 • IespeĢ„jamaĢ„s pretenzijas attieciĢ„baĢ„ uz SIA Archery Liepāja pakalpojumiem nepieciesĢŒams pārrunaĢ„t uzreiz, lai savstarpeĢ„ji draudziĢ„gaĢ„ veidaĢ„ atrastu abpuseĢ„ji pienĢ§emamu risinaĢ„jumu. NoveĢ„lotas pretenzijas netiek pienĢ§emtas.
 • GadiĢ„jumaĢ„, ja apmekleĢ„taĢ„js neieveĢ„ro zāles ieksĢŒeĢ„jaĢ„s kaĢ„rtiĢ„bas noteikumus vai prasiĢ„bas drosĢŒiĢ„bai, izturas agresiĢ„vi, trauceĢ„ vai apdraud citus apmeklētājus, darbiniekiem ir tiesiĢ„bas tam aizliegt turpmāku zāles izmantosĢŒanu.
Ā 
Ā 
Ā